Groep A

/Groep A
Groep A2019-09-06T13:03:40+00:00

Informatie kleuters basisschool Sancta Maria
schooljaar 2019-2020

Algemeen
• Absenties kunt u doorgeven vooraf bij de leerkracht of telefonisch via meneer Roy (voor 8.25 uur, voor 13.00 uur)
• Social schools: Alle informatie vanuit school of de groep (kalender, brieven, planning oudergesprekken adres en tel.nr. groepsgenootjes) wordt gecommuniceerd via social schools.
• U kunt eventueel verschoning meegeven in de rugzak.
• Voor- en naschoolse opvang graag doorgeven aan de leerkracht.
• Wilt u zorgen voor gymschoenen op school , in een tas met de naam erop ? (geen veters )
• Wilt u voor de ochtendpauze meegeven: drinken (geen koolzuur) in beker (naam erop); eten graag 1 ding (fruit of koek) fruit geschild en gesneden.

’s Morgens en ’s middags hebben we een inloop. De kinderen kunnen dan rustig met een werkje aan de slag. ’s Middags is de inloop bij goed weer buiten en spelen de kinderen op het plein.
Na de inloop starten we het programma. Het programma wordt voor de kinderen zichtbaar gemaakt met dagritmekaarten.

Werkles
Tijdens de werktijd maken we gebruik van het planbord. Hierop geven de kinderen of de leerkracht door middel van een eigen plaatje aan wat ze tijdens de werkles gaan doen.
Ze mogen de ene keer vrij kiezen, maar krijgen daarnaast ook verplichte werkjes van de leerkracht.
Groep 2 krijgt per week vier verplichte werkjes (taalwerkje, rekenwerkje, motoriekwerkje, creatief werkje) en mogen een stip op het stippenbord hangen als het werkje klaar is.

Methodes:
• Peuterspeelzaal ´t Geitje en kinderopvang : Uk en Puk
• Kleuters gr 1-2 : Sil op school
Sil heeft verschillende thema’s, waar de leerkrachten van groep 1-2 mee gaan
werken.

opbouw Sil op school:
Sil werkt met verschillende ontwikkeldomeinen :
Taal :
• woordenschat en woordgebruik
• vloeiend en verstaanbaar vertellen
• luisteren
• gesprekjes voeren
• mening uiten en vragen stellen

Onderdeel ontluikende en beginnende geletterdheid :
• oriëntatie op boek en verhaal
• oriëntatie op geschreven taal
• fonemisch bewustzijn en alfabetisch principe

Rekenen
Onderdeel getallen :
• omgaan met de telrij
• omgaan met hoeveelheden
• omgaan met getallen

Onderdeel meten :
• lengte, omtrek en oppervlakte
• inhoud
• gewicht
• geld
• tijd

Onderdeel meetkunde :
• oriënteren en lokaliseren
• construeren
• opereren met vormen en figuren

Motoriek
Onderdeel grote motoriek :
• balanceren
• klimmen
• zwaaien
• over de kop gaan
• springen
• mikken en jongleren
• ren- en tikspelen
• stoeispelen
• bewegen op muziek

Onderdeel kleine motoriek

Sociaal en emotionele ontwikkeling
Onderdeel zelfbeeld/ontwikkeling identiteit

Onderdeel sociaal gedrag /ontwikkeling van sociale vaardigheid :
• jezelf presenteren
• een keuze maken
• opkomen voor jezelf
• ervaringen delen
• aardig doen

• omgaan met ruzie
• samen spelen en werken
• een taak uitvoeren

Doelen stellen
Dit jaar krijgt ieder kind per thema een doelenkaart.
Gedurende deze periode (meestal 6 weken ) gaan we werken aan deze doelen.
Als uw kind het doel gehaald heeft wordt dit afgetekend op deze kaart.
De kaart zit in de map die uw kind heeft meegebracht .
Tijdens het doelenmoment kunt uw zien welke doelen uw kind gehaald heeft.

Overige vakken:
-Trefwoord (dagopening)
-Engels: Take it easy (digibord)
-Kleutergym: 2 keer in de week gym op dinsdag en donderdag
– Muziek
– Cultuureducatie : Een paar keer per jaar wordt er een activiteit gedaan door een extern iemand b.v. voorstelling, creatieve activiteit

PRO-RATO:
Dit is een leerlingvolgsysteem met de ontwikkelingsgebieden van de kleuters. Deze wordt gedurende het hele schooljaar door de leerkrachten ingevuld.

Als het nodig is, is er uitdaging voor kinderen die al verder zijn in hun ontwikkeling . Dit kan door verdieping van ontwikkelingsmateriaal of voorbereidend groep 3 materiaal.

Voor oktober-november-december-kinderen is er een beleid met betrekking tot vervroegde doorstroming of verlenging kleutergroep. De leerkrachten vullen een lijst in over uw kind en zullen deze met u bespreken. Dit gebeurt meestal in februari/maart.