Groep 4/5

/Groep 4/5
Groep 4/52019-08-30T11:53:35+00:00

Informatie voor ouders van alle leerlingen in groep 4/5

lesrooster
In groep 4/5 werken we volgens een vast lesrooster.
Een dagindeling wordt aan de kinderen bekend gemaakt m.b.v. een dagritme-pakket, zodat elke dag voor de kinderen duidelijk en zichtbaar is welke vakken die dag aan bod komen.
Tijdens alle lessen gaan we uit van de principes van adaptief en coöperatief leren.

vakken
Rekenen, taal, spelling en lezen zijn dagelijks terugkomende lessen.
Creatieve vakken (tekenen, handvaardigheid, muziek en gym) worden verspreid over de week. (Op dinsdag- en donderdagochtend staat gym gepland.)
1x per week krijgen de kinderen van groep 4/5 een les in o.a. begrijpend lezen, verkeer en Engels.
M.b.v. de methode “Kanjer” besteden we aandacht aan de omgang met elkaar in een groep en het sociale en emotionele functioneren van elk individu afzonderlijk.

doelenbord
In groep 4/5 wordt gewerkt met een zgn. doelenbord waarop zichtbaar wordt gemaakt aan welke doelen we werken. Dit zijn doelen die gelden voor de gezamenlijke groep.
We werken dan met z’n allen toe aan een gezamenlijk gesteld doel.
Dit kunnen doelen zijn op het gebied van rekenen (in 1 minuut tijd kunnen we met z’n allen samen 100 goede antwoorden geven op tafelsommen), spelling (we schrijven met z’n allen minstens 400 van de 450 dicteewoorden goed) of bijv. samenwerken (tijdens het samenwerken zorgen alle groepjes voor een goede taakverdeling).
Als een vooraf gesteld doel wordt behaald, krijgen de kinderen een beloning.
Ook deze beloning wordt van te voren samen met de kinderen vastgesteld.
Behalve groepsdoelen, stellen we ook individuele doelen met kinderen.
Door het vooraf stellen van doelen proberen we de betrokkenheid en motivatie van de kinderen te vergroten. Ook leren de kinderen zo om eigen verantwoordelijkheid te dragen voor hun taken/ gedrag.

devices
In de groep is een aantal devices aanwezig. Met toestemming van ouders mogen kinderen ook regelmatig gebruik maken van eigen tablets of smartphones. Kinderen kunnen gratis gebruik maken van een WIFI-verbinding binnen de school om bijv. informatie te zoeken op het internet.
Op de schoolcomputers en tablets zijn voor veel vakgebieden ook educatieve programma’s beschikbaar. Deze zijn alleen tijdens de lestijden en op school te gebruiken door de kinderen.
Het gebruik van internet op school mag alleen met toestemming en in aanwezigheid van een leerkracht.

Informatie voor ouders van leerlingen in groep 4

– Rekenen
Dit jaar is het leren van de tafels (keersommen) erg van belang. In de lessen zullen de tafels van 2 t/m 10 aan bod komen. Het advies is om ook thuis elke dag de tafels te oefenen. De tafels moeten goed gememoriseerd zijn om GOED te kunnen rekenen (ook in de volgende jaren).

– Technisch lezen (estafette)
Vanaf groep 4 wordt er voor lezen gebruik gemaakt van de methode “Estafette”. Deze sluit aan op de methode “Veilig leren lezen” uit groep 3. Hierbij worden de leerlingen verdeeld in drie niveaugroepen:
Aanpak 1: de zwakke lezers. Er wordt veel samen met de leerkracht gewerkt.
Aanpak 2: de gemiddelde lezers. Er wordt zowel met de leerkracht gewerkt als zelfstandig.
Aanpak 3: de goede lezers. Er wordt meestal zelfstandig gewerkt.
Met groep 4 en 5 zal hier klas-overstijgend gewerkt worden, we koppelen de leerlingen zoveel mogelijk aan elkaar in de niveaugroepen zodat we zo effectief mogelijk instructie kunnen geven.

– Taal/spelling
Bij deze vakken werken we 4 weken per thema.
Bij spelling is dat als volgt ingedeeld:
Week 1, 2 en 3; aanbieden van de basisstof. Dit gebeurt met een vast ritme van een “even proberen dictee” met daarna een les op maat. Dit zijn 4 lessen per week. In week 4 wordt het dictee afgenomen.
Bij taal is dat als volgt ingedeeld:
Week 1, 2 en 3: aanbieden van de stof. Ook deze lessen gaan uit van “even proberen” bij de instap van de les, zodat de verwerking op maat is voor de leerlingen. Iedere dag wordt er een taalles gegeven. In week 4 wordt de toets afgenomen en is er herhalings –of verrijkingsstof.

– Begrijpend lezen
Dit vak wordt door middel van de methode Tekstverwerken aangeboden en ook geïntegreerd in het dagelijks (lees-)onderwijs. Hierbij richten we ons op diverse vaardigheden die kinderen moeten beheersen om een tekst goed te begrijpen. Het is erg belangrijk om met uw kind regelmatig thuis te lezen. U kunt tijdens het lezen gerichte vragen stellen aan uw kind over de tekst, hen de tekst in eigen woorden na laten vertellen of een tekening laten maken over de inhoud.

– Huiswerk
De kinderen krijgen in principe geen huiswerk. Mocht uw kind uitvallen op bepaalde punten dan kan het voorkomen dat uw kind, in overleg met u, wat werk meekrijgt om thuis te maken/oefenen.

Informatie voor ouders van leerlingen in groep 5

– zaakvakken
Nieuw in groep 5 zijn de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek).
Deze vakken worden thematisch aangeboden. D.w.z. we werken een aantal weken aan een onderwerp m.b.t. geschiedenis, daarna een aantal weken rondom een aardrijkskunde-onderwerp en dan volgen een aantal weken lessen m.b.t. natuur en techniek.
Elk onderwerp wordt afgesloten met een toets.
In deze toets worden zowel kennis als vaardigheden getest. Kinderen krijgen een leerstencil (samenvatting) mee naar huis om zich ook thuis te kunnen voorbereiden op een toets, maar ook besproken onderwerpen in de klas worden meegenomen in een toets.

Bij de zaakvakken gaan we uit van een methode (Blink) en geven we de lessen steeds meer volgens de principes van de 21st century skills.
Dit houdt in dat we kinderen vaardigheden aanleren als actief leren, probleemoplossend en kritisch denken, creatief denken en het dragen en nemen van steeds meer eigen verantwoordelijkheid. Het is vooral onze taak om de kinderen stapje voor stapje te begeleiden om zich deze vaardigheden ook eigen te kunnen maken.
Methodeboeken worden nog wel gebruikt, maar ook informatie en vragen waar de kinderen zelf mee komen worden toegevoegd aan de lessen. Hierbij wordt zeer regelmatig gebruikt gemaakt van ICT.

– presentatie
Nieuw in groep 5 is het houden van een presentatie. Dit kan zijn een spreekbeurt over een boek, een hobby, de actualiteit of iets anders wat de leerlingen zelf mogen kiezen.
In de eerste schoolweek hebben de kinderen hierover in de klas uitleg gehad. Deze uitleg zit in de multomap van uw kind.