Groep 6

/Groep 6
Groep 62019-08-30T17:25:33+00:00

Algemene informatie groep 6

Dagindeling
De dagindeling van groep 6 is niet anders dan de voorgaande jaren. De gymtijden zijn op dinsdag en donderdag, waarbij we om 10:45 vertrekken naar de gymzaal. Om 12:00 zijn we weer terug op school.
Indien uw zoon of dochter niet aan de gymlessen kan deelnemen, willen we u vragen om een briefje mee te geven voor de leerkracht. Op die manier is het voor mij duidelijk dat de gymkleding niet vergeten is en uw zoon of dochter daadwerkelijk niet mag mee gymmen.

Methode Estafette
Ook in groep 6 werken de kinderen weer met de methode Estafette. De leerlingen zijn, op basis van eerdere toets gegevens, ingedeeld in niveaugroepen. Deze niveaugroepen worden aanpak genoemd en zijn verdeeld in:
– Aanpak 1; Deze kinderen krijgen gedurende de gehele les begeleiding van de leerkracht, waarbij er extra aandacht is voor zowel het lezen als het woordbegrip.
– Aanpak 2; deze kinderen starten aanvankelijk in een klassikale les, maar mogen vervolgens zelfstandig verder werken.
– Aanpak 3; deze kinderen werken zelfstandig aan de opdrachten. Uiteraard worden ook deze kinderen begeleid, maar doordat zij op niveau lezen zal deze begeleiding minimaal zijn.

Gedurende het jaar worden de kinderen tussentijds getoetst en kan het voorkomen dat er geschoven wordt in aanpak. Hoewel er veel wordt gelezen in de klas willen we u nogmaals van de noodzaak van thuislezen op de hoogte stellen. Wanneer kinderen regelmatig thuis lezen zien wij dit terug in de resultaten bij deze methode en tijdens het lezen in het algemeen.

Huiswerk
Zoals in groep 5 ook het geval was, krijgen de kinderen huiswerk mee. Dit huiswerk betreft voornamelijk leerwerk voor de toetsen. Wanneer de kinderen huiswerk meekrijgen, zal u tevens een mail via Social schools ontvangen waarin de datum van de toets staat vermeld. Hoewel het leren een eigen verantwoording is van de kinderen zelf, willen we u toch vragen om uw zoon of dochter hierin te stimuleren/begeleiden.

Mocht uw kind uitvallen op bepaalde onderdelen van bijv. spelling of rekenen. Dan kan het voorkomen dat uw kind, in overleg met u, wat werk meekrijgt om thuis te maken/oefenen.

Zaakvakken
Bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur werken we rondom thema’s. Een aantal weken wordt er door de leerlingen gewerkt aan één zaakvak. Aan het einde van deze periode wordt het thema afgesloten met een toets. U wordt een week van tevoren via de mail op de hoogte gesteld over de datum van de toets. De leerlingen krijgen dan ook hun leerstencils (in hun multomap) mee naar huis.

Gedurende het schooljaar wordt er soms van de kinderen gevraagd een device van thuis mee te nemen om aanvullende informatie op te zoeken voor de zaakvakken. U zult dan via de mail op de hoogte worden gesteld. Het gebruik van de devices gebeurt in de klas en altijd onder toezicht van de leerkracht. Mocht een kind niet in de gelegenheid zijn om een device mee te nemen, dan is dat natuurlijk geen enkel probleem en wordt dit in de klas opgelost.

Spreekbeurt / boekenbeurt
Ook dit schooljaar houden de kinderen weer een boekenbeurt en spreekbeurt. In groep 6 dient ieder kind één boekenbeurt en één spreekbeurt te houden. De uitleg over de beurten zal in een van de eerste weken met de kinderen worden besproken in de klas. Dit staat ook uitgeschreven op papier. Deze papieren zullen in de map worden gedaan, zodat u ze thuis ook kunt bekijken. Daarnaast wordt er ook een beurtenrooster gemaakt dat elk kind meekrijgt. Op deze manier weten de kinderen aan het begin van het jaar al dat ze aan de beurt zijn en kunnen ze zich goed voorbereiden op de spreek- en/of boekenbeurt.

Doelen stellen
In groep 6 zijn we bezig met het stellen van doelen samen met de kinderen. U kunt denken aan het stellen van doelen met betrekking tot de sfeer in de klas of het verbeteren van de individuele leerprestaties. Het gericht werken aan deze doelen noemen we in de klas doelentijd.