Groep 5/6

/Groep 5/6
Groep 5/62020-09-01T17:47:07+00:00

algemene informatie groep 5-6

In groep 5/6 werken we volgens een vast lesrooster.
Een dagindeling wordt aan de kinderen bekend gemaakt m.b.v. een dagritme-pakket, zodat elke dag voor de kinderen duidelijk en zichtbaar is welke vakken die dag aan bod komen.
Tijdens alle lessen gaan we uit van de principes van adaptief en coöperatief leren.

Rekenen, taal, spelling en lezen zijn dagelijks terugkomende lessen.
Creatieve vakken (tekenen, handvaardigheid, muziek en gym) worden verspreid over de week. (Op dinsdag- en donderdagmiddag staat gym gepland.)
1x per week krijgen de kinderen van groep 5/6 een les in o.a. begrijpend lezen, verkeer en Engels.
M.b.v. de methode “Kanjer” besteden we aandacht aan de omgang met elkaar in een groep en het sociale en emotionele functioneren van elk individu afzonderlijk.

In groep 5/6 wordt gewerkt met een zgn. doelenbord waarop zichtbaar wordt gemaakt aan welke doelen we werken. Dit zijn doelen die gelden voor de gezamenlijke groep.
We werken dan met z’n allen toe naar een gezamenlijk gesteld doel.
Dit kunnen doelen zijn op het gebied van rekenen (in 1 minuut tijd kunnen we met z’n allen samen 100 goede antwoorden geven op tafelsommen), spelling (we schrijven met z’n allen minstens 400 van de 450 dicteewoorden goed) of bijv. samenwerken (tijdens het samenwerken zorgen alle groepjes voor een goede taakverdeling).
Als een vooraf gesteld doel wordt behaald, krijgen de kinderen een beloning.
Ook deze beloning wordt van te voren samen met de kinderen vastgesteld.
Behalve groepsdoelen, stellen we ook individuele doelen met kinderen.
Door het vooraf stellen van doelen proberen we de betrokkenheid en motivatie van de kinderen te vergroten. Ook leren de kinderen zo om eigen verantwoordelijkheid te dragen voor hun taken/ gedrag.

In de groep is een aantal devices aanwezig. Met toestemming van ouders mogen kinderen ook regelmatig gebruik maken van eigen tablets of smartphones. Kinderen kunnen gratis gebruik maken van een WIFI-verbinding binnen de school om bijv. informatie te zoeken op het internet.
Op de schoolcomputers en tablets zijn voor veel vakgebieden ook educatieve programma’s beschikbaar. Deze zijn alleen tijdens de lestijden en op school te gebruiken door de kinderen.
Het gebruik van internet op school mag alleen met toestemming en in aanwezigheid van een leerkracht.

– zaakvakken
Nieuw in groep 5 zijn de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek).
Deze vakken worden thematisch aangeboden. D.w.z. we werken een aantal weken aan een onderwerp m.b.t. geschiedenis, daarna een aantal weken rondom een aardrijkskunde-onderwerp en dan volgen een aantal weken lessen m.b.t. natuur en techniek.
Elk onderwerp wordt afgesloten met een toets.
In deze toets worden zowel kennis als vaardigheden getest. Kinderen krijgen een leerstencil (samenvatting) mee naar huis om zich ook thuis te kunnen voorbereiden op een toets, maar ook besproken onderwerpen in de klas worden meegenomen in een toets.
Dezelfde werkwijze wordt ook in groep 6 gehanteerd.
De datum waarop de kinderen een toets maken, wordt minstens een week van tevoren aan u als ouders via Social Schools gecommuniceerd, zodat u erop toe kunt zien dat uw kind zijn leerstencils mee naar huis brengt en u uw kind eventueel kunt helpen bij de voorbereiding op de toets.

– grote multomap
Het is gebruikelijk dat alle leerstencils in groep 5 en 6 worden verzameld in een grote multomap.
Wilt u daarom voor uw kind een grote multomap aanschaffen met 23 ringen, 5 tabbladen en een aantal insteekhoesjes, zodat we erop toe kunnen zien dat de goede leerstencils op het goede moment mee naar huis gaan?

Bij de zaakvakken gaan we uit van een methode (Blink) en geven we de lessen steeds meer volgens de principes van de 21st century skills.
Dit houdt in dat we kinderen vaardigheden aanleren als actief leren, probleemoplossend en kritisch denken, creatief denken en het dragen en nemen van steeds meer eigen verantwoordelijkheid. Het is vooral onze taak om de kinderen stapje voor stapje te begeleiden om zich deze vaardigheden ook eigen te kunnen maken.
Methodeboeken worden nog wel gebruikt, maar ook informatie en vragen waar de kinderen zelf mee komen worden toegevoegd aan de lessen. Hierbij wordt zeer regelmatig gebruikt gemaakt van ICT.

– presentatie
Nieuw in groep 5 is het houden van een presentatie. Dit kan zijn een spreekbeurt over een boek, een hobby, de actualiteit of iets anders wat de leerlingen zelf mogen kiezen.
Binnenkort krijgen de kinderen hierover in de klas uitleg. Deze uitleg komt dan in de multomap van uw kind.
Ook de kinderen van groep 6 moeten dit schooljaar weer een presentatie houden voor de andere kinderen van hun groep.

Ik hoop, met uw medewerking, op een mooi en goed schooljaar voor “onze kinderen”.

Met vriendelijke groeten,
Carla van der Sanden
Carla.vander.sanden@lpsnet.nl