Groep 7A

/Groep 7A
Groep 7A2019-08-30T12:01:31+00:00

Informatie groep 7
Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt houden we op school geen informatieavonden. Wij willen u echter wel van enige informatie voorzien over de werkwijze in groep 7.
Gym
De gymtijden zijn op dinsdag en donderdag. Op deze dagen vertrekt de bus om half 9 vanaf school.Indien uw zoon of dochter niet aan de gymlessen kan deelnemen, willen we u vragen om een briefje mee te geven voor de leerkrachten. Op die manier is het voor ons duidelijk dat de gymkleding niet is vergeten en uw zoon of dochter daadwerkelijk niet mag mee gymmen.
Methode Estafette
Ook in groep 7 werken de kinderen weer met de methode Estafette. De leerlingen zijn, op basis van eerdere toets gegevens, ingedeeld in niveaugroepen. Deze niveaugroepen worden aanpak genoemd en zijn verdeeld in:
– Aanpak 1; Deze kinderen krijgen gedurende de gehele les begeleiding van de leerkracht, waarbij er extra aandacht is voor zowel het lezen als het woordbegrip.
– Aanpak 2; deze kinderen starten aanvankelijk in een klassikale les, maar mogen vervolgens zelfstandig verder werken.
– Aanpak 3; deze kinderen werken zelfstandig aan de opdrachten. Uiteraard worden ook deze kinderen begeleid, maar doordat zij op niveau lezen zal deze begeleiding minimaal zijn.

Gedurende het jaar worden de kinderen tussentijds getoetst en kan het voorkomen dat er geschoven wordt in aanpak. Hoewel er veel wordt gelezen in de klas willen we u nogmaals van de noodzaak van thuislezen op de hoogte stellen. Wanneer kinderen regelmatig thuis lezen zien wij dit terug in de resultaten bij deze methode en tijdens het lezen in het algemeen.
Spelling
Uw kind is gewend om te werken aan spelling. Dit jaar komt hier werkwoordspelling bij. Dit wordt ook apart getoetst bij de CITO.

Huiswerk
Elke maandag krijgt uw kind huiswerk mee. Elke vrijdag moet het huiswerk ingeleverd zijn. Ook gaat er regelmatig leerwerk mee naar huis. Wanneer er een toets is wordt u hierover geïnformeerd via de mail.
Ook dit jaar heeft uw kind een aantal beurten. Het schema hiervoor volgt, evenals de uitleg wat het precies inhoudt.
Hoewel het leren en maken een eigen verantwoording is van de kinderen zelf, willen we u toch vragen om uw zoon of dochter hierin te begeleiden. Vooral het plannen is alvast handig om te leren voor de toekomst!

Wereldoriëntatie
Dit jaar gaan we werken met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur/techniek. De kinderen krijgen hier regelmatig bladen van mee naar huis om te leren voor een toets.

Handige oefensites:
• www.ambrasoft.nl rekenen en taal
U ontvangt hier nog een inlogcode voor.
• www.leestrainer.nl rekenen, taal, studievaardigheden (begrijpend lezen)
• www.kids4cito.nl taal, rekenen, wereldoriëntatie , studievaardigheden (begrijpend lezen)
• https://oefensite.rendierhof.nl rekenen, tempo-rekenen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat en cito
• www.meesterklaas.nl spelling en taal
• www.oefenplein.nl rekenen, taal spelling, Engels, wereldoriëntatie
www.spellingoefenen.nl spelling, tafels oefenen, begrijpend lezen en Engels