Groep 8

/Groep 8
Groep 82019-08-30T17:27:14+00:00

Informatie groep 8.

Bewegingsonderwijs
Groep 8 vertrekt op dinsdag en donderdag op de fiets naar de gymzaal. De andere klassen gaan met de bus. Als uw kind zelf naar de gym mag op dinsdag en/of donderdag dient u dit op papier kenbaar te maken bij de leerkracht. De groep fietst gezamenlijk terug naar school.
Bijzondere zaken
Mocht er in de loop van het jaar iets gebeuren dat te maken heeft met pesten, neem dan zo snel mogelijk contact op met de leerkracht. Wij kunnen dan sneller inspringen op de situatie en een mogelijke escalatie of een vervelende tijd voorkomen.

Leerlingvolgsysteem/ CITO
Jaarlijks maken alle leerlingen een aantal toetsen voor lezen, taal, spelling en rekenen.
Al deze gegevens worden in een overzicht geplaatst. Deze gegevens worden vanaf het eerste rapport toegevoegd aan het rapport en natuurlijk besproken. Ze geven een aardig beeld hoe uw kind presteert t.o.v. andere leerlingen in Nederland.
De leerkrachten van groep 8 stellen samen met de leerkrachten van groep 7 en de directie een schooladvies op. Wij gebruiken daarbij de CITO gegevens van groep 6, 7 en 8. Dit geldt ook voor de rapportcijfers. Daarnaast nemen we in november de NIO-test af. Ook deze gegevens ondersteunen het schooladvies. De vierde pijler is de werkhouding van de leerling.
Na het advies volgt de eindtoets, ook die uitslag gaat naar de nieuwe middelbare school.
Ouderbetrokkenheid
Dit jaar houden we een kennismakingsgesprek en rapportgesprekken. Uw kind is hier ook bij welkom. In oktober bent u welkom om een informatieavond bij te wonen over de gang van zaken rondom de overgang naar het voortgezet onderwijs. De uitnodiging en de datum hiervoor volgt via Social Schools.
Huiswerk
De leerlingen in groep 8 krijgen meer huis- en leerwerk mee dan in groep 7. Zo bereiden we de leerlingen voor op het voortgezet onderwijs. U krijgt een overzicht van de weken waarin de toetsen van de zaakvakken plaatsvinden. De leerlingen hebben een agenda nodig waarin ze zelf het huiswerk, de toetsen en de activiteiten noteren. U krijgt geen los bericht van het huis- of leerwerk. Ook bereiden de leerlingen ook dit jaar weer verschillende beurten voor. Ook die noteren ze in hun agenda.
Het huiswerk zou uit de volgende taken kunnen bestaan:
-Het afmaken van werk dat nog niet af is.
-Het opnieuw maken van erg slordig werk.
-Het voorbereiden van een beurt.
-Het leren van de toetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkennis.
-Opdrachten uit werkboekjes maken.
-Werkbladen maken.
-Informatie opzoeken over een onderwerp dat in de klas wordt aangeboden.

Devices
Leerlingen zijn vrij om hun telefoon of tablet mee te nemen naar school. Op teken van de leerkracht mogen ze deze in de les gebruiken. Op een aantal dagen vraagt de leerkracht om een device mee te nemen voor een speciale les. Als de leerkracht vraagt om een device mee te nemen kunt u dit terug vinden in de agenda van uw kind. De leerkracht biedt een plaats aan waar de devices bewaard kunnen worden. Het meenemen van een device is nooit verplicht en op eigen risico.